Protokoll

Styrelsen

Årsmöte Gotlands Schackförbund 2018-02-25

Närvarande, 9 st: Björn Andersson, Michael Källström, Mattias Sollerman, Sten Andersson, Rogert Persson, Ingvar Gannholm, Tore Gannholm, Lasse Linusson, Bo Dahlby

1 Ordförande Björn Andersson öppnade mötet.

2 Björn Andersson utsågs till ordförande för mötet. Mattias Sollerman utsågs till sekreterare för mötet. Michael Källström utsågs till justeringsman

3 Kallelse och dagordning godkändes.

4 Röstlängden fastställdes till 5 röster för Burgsvik Alva SK (2 röster var för Ingvar Gannholm och Tore Gannholm och 1 röst för Bo Dahlby) och 2 för Visby SK (Rogert Persson).

5 Föregående årsmötesprotokoll lästes och godkändes. Protokollet lades till handlingarna.

6 2017 års verksamhetsberättelse saknas. Sekreterare ordnar. 2017 års bokslut presenterades och lades till handlingarna. Utgående balansräkning är 46 321,29 kronor

7 Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.

8 Bokslut fastställdes och styrelsen beviljades, på revisorernas förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

9 Mötet fastställde oförändrade avgifter till GSF:

  • Medlemsavgift för seniorer 250 kr, för juniorer 40 kr
  • Startavgift för lagtävlingar 100 kr, dock skollag-DM utan avgift
  • Startavgift i DM och JDM, seniorer 100 kr, juniorer 50 kr
  • Startavgift i övriga DM-tävlingar, seniorer 30 kr, juniorer 10 kr

10 Årsmötet beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

11 Björn Andersson valdes till ordförande på ett år.

12 Årsmötet valde Mattias Sollerman och Michael Källström som styrelseledamöter på två år. Sten Andersson och Lasse Linusson valdes förra året till ledamöter på två år. Bengt Gällmo och Axel Åkerman valdes till suppleanter på ett år.

13 Årsmötet valde Gert Jakobsson till revisor på två år. Bertil Skörnemo valdes förra året till revisor på två år. Bo Dahlby valdes som revisorssuppleant på ett år.

14 Val av övriga funktionärer, nämligen ungdomsansvarig, ratingansvarig, web-ansvarig och ombud till SSFs kongress, tillsätts av styrelsen, enligt beslut vid årsmötet 2011.

15 Anders Öhman (sammankallande) och André Lundin utsågs till valberedning

16 Övriga frågor: GSF deltog i en jämställdhetsutbildning i regionens regi 30 januari. Lägg till i verksamhetsberättelse.

17 Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Mattias Sollerman

Mötessekreterare

Justeras:

Björn Andersson Michael Källström

Ordförande Justeringsman

Prot årsmöte i GSF 2014

Protokoll 2013-10-27

Prot GSFs årsmöte 2012 (1)

ProtGSF110619 (1)

Prot110305

Protokoll 110219

Protokoll GSF 100612

Protokoll GSF 100306

Verksamhetsberättelse GSF 2012

Verksamhetsberättelse GSF 2011

Verksamhetsberättelse GSF 2010

Verksamhetsberättelse GSF 2009

Årsmöten

Prot GSFs årsmöte 2012

Prot GSFs årsmöte 2011

Protokoll GSFs årsmöte 2010

Bokslut 2010

Bokslut 2009

Stiftelsen Kruttornets Minnes fond

Stiftelseurkund

Stadgar